abbreviate (v)
lyhentää
abend (s)
= abort. virhelopetus
(1) abort (s)
= crash, restart. virhelopetus
(2) abort (v)
keskeyttää, kumota
about (s)
ikkuna, joka näyttää tietoja ohjelman tekijöistä: (nk. about-dialog) tietoja
absent (a)
(jotain) ei ole: poissaoleva
abstract (a)
1 tiivistelmä,
2 abstrakti, käsitteellinen
abuse (s)
väärinkäyttö (» computer abuse, data abuse)
accelerator key (s)
= shortcut key. pikanäppäin (« key~ hot key)
accent (s)
aksenttimerkki, yläpilkku
accept (v)
hyväksyä (~ validate)
acceptance test (s)
=accreditation, assessment, evaluation. hyväksymistarkastus
access denied (s)
käyttö kielletty, pääsy kielletty, ei voi käyttää
accept only (v)
hyväksy vain (imp.)
access point (s)
tukiasema
access right (s)
1  a. käyttöoikeus, b. pääsyoikeus
access time (s)
aika jolloin resurssia on (viimeksi) käytetty: käyttöaika (Gnome)
(1) access (s)
1  a. pääsy, b. käyttöoikeus kts. access right ,
2 saanti
(2) access (v)
päästä käsiksi
access authority (s)
= access right. käsittelyvaltuus (« authorization, usage rights)
access control (s)
pääsynvalvonta (« access, control, supervision)
accessibility (s)
asetukset ja toiminnot, joiden avulla tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa: esteettömyys (OOo, KDE, Gnome) §, saavutettavuus§, helppokäyttöisyys§
§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vakiintunut termi.
Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu.
§§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi.
§§§ Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus.
account (s)
1 = user account. (käyttäjän) käyttäjätunnus,
2 (raha) tili
accuracy (s)
tarkkuus
acknowledgement (s)
1  a. (yhteyskäytännöissä) kuittaus, b. hyväksyminen,
2 tunnustaminen,
3 kiitos
action (s)
1 toiminta,
2 toimenpide
active bookmark (s)
aktiivinen kirjanmerkki
actor (s)
1 olio, kuten ohjelmaolio, laite tai henkilö, joka toimii tietyssä roolissa: toimija,
2 toimenpiteen suorittaja
actual (s)
todellinen, tosiasiallinen, varsinainen
adapter (s)
sovitin
(1) address (s)
1 osoite,
2 onnittelukirje, adressi
(2) address (v)
1  a. osoittaa, b. kohdistaa
address resolution (expr)
osoitteen selvitys
Address Resolution Protocol (s)
=ARP. yhteyskäytäntö laiteosoitteiden selvittämiseksi Internet-protokollassa (IP): osoitteen selvityksen yhteyskäytäntö
adjust (v)
1  a. säätää, b. (painikkeessa) säädä (imp.)
administrator (s)
ylläpitäjä, pääkäyttäjä
administrative domain (s)
verkkoalue
Advanced Power Management (s)
kts. APM
advanced settings (s)
lisäasetukset (« settings, configuration)
affect (v)
vaikuttaa
AH (s)
= authentication header.
algorithm (s)
algoritmi
alias (s)
alias, toiselta nimeltään
aliasing (s)
haitallinen ilmiö, joka ilmenee esitettäessä analogisia signaaleja, kuten kuvia tai ääntä, digitaalisessa muodossa.: aliasointi, alias-ilmiö
align (v)
tasata
alternate (a)
vaihtoehtoinen
alternate route (s)
varareitti (« contingency plan)
ambiguous (a)
1  kts. unique a. moniselitteinen, monikäsitteinen, monimerkityksinen, monitulkintainen, kaksiselitteinen, ei yksiselitteinen; command is ambiguous -- komento ei ole yksiselitteinenb. epäselvä
analysis (s)
analyysi
ancestor (s)
1 edeltäjä (~ predecessor) ,
2 esi-isä
anchor (s)
ankkuri
ankle biter (s)
=script kiddie. alokasmurtautuja (~ cracker)
anomaly (s)
poikkeavuus
anonymity server (s)
anonyymipalvelin (« server)
anonymous (s)
anonyymi
anonymous file transfer (s)
anonyymi tiedostonsiirto
anonymous FTP (s)
anonyymi FTP
anonymous use (s)
anonyymikäyttö
anonymous user ID (s)
anonyymitunnus
anonymous user identity (s)
nimimerkki
anti-virus program (s)
viruksentorjuntaohjelma
appearance (s)
ulkoasu
APM (s)
eräs virransäästöön käytettävä BIOS-tason standardi.: virransäästötoiminnot kts. Advanced Power Management (~ ACPI) , sähkönsäästötoiminnot (Debian)
append (v)
lisätä (loppuun)
applet (s)
1  a. sovelma, b. liitännäinen
application (s)
1 sovellus,
2  a. sovellusohjelma (esp) (« program) , b. = program. ohjelma,
3 haku (johonkin),
4 hakemus
apply (v)
1  a. soveltaa, b. toteuttaa, käyttää, (painikkeessa) toteuta (imp.), käytä (imp.),
2 hakea (johonkin)
architecture (s)
1  a. (yleisesti) arkkitehtuuri, b. laitearkkitehtuuri, c. ohjelmistoarkkitehtuuri
archive (s)
1 arkisto (» backup archive, security archive, working archive) ,
2 pakattu tiedosto
Archives Act (s)
arkistolaki (« act)
argument (s)
argumentti
array (s)
jono
arrow keys (s)
nuolinäppäimet
article (s)
1 artikkeli,
2 viesti
artist (s)
1  a. (musiikkiteosten) artisti, b. taiteilija, c. (teoksen) tekijä
assembler (s)
ohjelma, joka kääntää symbolisessa muodossa olevan konekieliohjelman konekielelle: konekielikääntäjä kts. disassembler (« compiler)
assembly (s)
= assembly language.
assembly language (s)
symbolinen konekieli
assertion (s)
ohjelmassa oleva eheysehto, jonka täyttymättä jääminen saattaa johtaa suorituksen keskeytymiseen: ehtolause, suoritusehto; assertion failed -- suoritusehto epäonnistui
assessment (s)
= acceptance test, accreditation, audit, evaluation, review. arviointi
assign (s)
asettaa arvo, sijoittaa
assignment (s)
1 sijoitus,
2 tehtävä
assurance (s)
1 vakuutus,
2 vakuus
assure (s)
= authenticate, ensure, safeguard, seal, verify. varmistaa (» backup, backup copy, check symbol, checking, control)
asymmetric encryption (s)
epäsymmetrinen salaus kts. symmetric encryption
asynchronous (s)
asynkroninen kts. synchronous
asynchronous stream cipher (s)
itsetahdistava jonosalaus (« stream cipher)
at sign (s)
@-merkki: ät-merkki
atime (s)
kts. access time
attach (v)
liittää
attachment (s)
1 liite,
2 liitetiedosto
attack (s)
hyökkäys kts. corruption (~ intrusion, penetration)
audio data (s)
1 äänidata,
2 ääniraita
(1) audit (s)
1 tarkastus,
2 tilintarkastus
(2) audit (v)
tarkastaa
audit trail (s)
kirjausketju
authentication (s)
1 varmennus, todentaminen,
2 sisäänkirjautuminen
author (s)
1 tekijä,
2 kirjoittaja,
3 (viestin lähettäjä) lähettäjä
auto-probe (v)
tutkia laitteisto, tunnustella, haistella (epämuod)
attachment (s)
1  a. liite, b. (erityisesti) liitetiedosto
attempt (s)
yritys
attribute (s)
ominaisuus
authenticate (v)
1 todentaa,
2  a. tunnistaa, b. tunnistaa käyttäjä (erityisesti)
authentication (s)
1 todentaminen,
2  a. tunnistaminen, b. käyttäjän tunnistaminen (erityisesti)
authentication header (s)
todennusnimiö
availability (s)
kuinka korkea virheetön toiminta-aste laitteella, tietokoneella tai ohjelmalla on: saatavuus
authoritative (a)
määräävä
average bitrate (s)
keskimääräinen tiedonsiirtonopeus (« bitrate) , keskimääräinen siirtonopeus, keskimääräinen bittinopeus
back reference (s)
takaisinviittaus
backend (s)
1 tallennusmoduuli,
2 taustaosa
backport (s)
taaksepäin vanhaan järjestelmäversioon tehty sovitus: takaisinsovitus
backslash (s)
kenoviiva
backspace (s)
peruutusnäppäin, askelpalautin (Gnome)
backtrace (s)
1  a. pinolistaus, b. virheenjäljitystiedot (generic)
(1) backup (s)
varmuuskopio (Gnome) , varmennus
(2) backup (v)
ottaa varmuuskopio, varmentaa
bad (a)
virheellinen, kelvoton
bar (s)
rivi; toolbar -- työkalurivi, palkki (Gnome) ; toolbar -- työkalupalkki, valikkopalkki
base (s)
perus-
base system (s)
peruskokoonpano
binary (s)
1 kahdesta komponentista tai kahdenlaisten komponenttien kombinaatiosta muodostettu: binäärinen,
2 suorituskelpoinen ohjelma (« ohjelma) §
§ Erityisesti, erillisestä lähdekoodista konekoodimuotoon käännetty ohjelma.
binary path (s)
luettelo kansioista, joissa binäärit eli suorituskelpoiset ohjelmat sijaitsevat: binääripolku (« path)
bind (v)
1 sitoa,
2 selvittää verkko-osoite,
3 nimetä (Debian) ; bind a socket -- nimetä pistoke
binding (s)
sidonta
BIOS caching (s)
BIOS-välimuisti
bit (s)
bitti
bitmap (s)
1 bittikartta,
2 = bitmap image.
bitmap image (s)
bittikarttakuva
bitmap font (s)
bittikarttafontti (« font~ vector font)
bitrate (s)
1  a. tiedonsiirtonopeus, siirtonopeus, btiedonsiirtonopeus erityisesti bitteinä sekunnissa ilmaistuna: bittinopeus
blank (s)
tyhjä, tyhjä merkki
blocked (a)
estyneenä oleva
blocking (s)
estävä
(1) block (s)
1 lohko,
2 esto
(2) block (v)
1  a. estää, b. torjua
block special file (s)
lohkolaite (« special file)
blog (s)
= web log, web diary. verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja
body (s)
1 runko,
2 sisältö (» message body)
Boolean value (s)
1  atotuusarvo ilmaistuna 0:lla ja 1:llä: Boolen arvo§barvo, joka voi olla tosi tai epätosi: totuusarvo
§ Nimitys tulee Boolen algebrasta, joka käsittelee 0- ja 1-alkioiden käyttöä.
boot (s)
1 alkulataus,
2 käynnistys (» warm boot, cold boot)
boot device (s)
käynnistyslaite
boot drive (s)
käynnistyslevyasema
boot floppies (s)
käynnistyslevykkeet, kylmäkäynnistyslevykkeet
boot loader (s)
alkulatausohjelma
boot manager (s)
käynnistysvalikko, alkulatausohjelman valikko
boot parameters (s)
kylmäkäynnistysparametrit
boot sector (s)
käynnistyssektori
bootable CD-ROM (s)
käynnistys-CD, käynnistysromppu (epämuod)
brace (s)
aaltosulje
bracket (s)
hakasulje
(1) break (s)
katkaisu, keskeytys
(2) break (v)
keskeyttää
(1) broadcast (s)
yleislähetys, lähetys
(2) broadcast (v)
lähettää yleislähetystä, lähettää
browse (v)
selata (~ browsing)
browser (s)
selain
browsing (v)
selailu, selaaminen kts. browser (~ browse)
buffer (s)
puskuri
bug (s)
ohjelmavirhe kts. debug (~ problem, issue) §
§ Eri kuin ohjelmavika. Vika on virheen ilmentymä; ohjelmassa oleva virhe voi johtaa siihen, että ohjelma toimii viallisesti.
bug report (s)
1 ilmoitus ohjelmavirheestä,
2 vikailmoitus
build (s)
1 rakentaa,
2 = compile. tietokoneohjelman muuntaminen lähdekoodista suorituskelpoiseen muotoon: kääntää, rakentaa,
3 ohjelmapakettien rakentaminen: paketoida (Debian)
build dependency (s)
ohjelmapaketin kääntämisen riippuvuus toisesta ohjelmapaketista: käännösriippuvuus (Debian)
busy (a)
varattu
busy waiting (expr)
aktiivinen odottaminen
button (s)
1 (ikkunaelementi, hiiren painike) painike,
2 (näppäimistössä) näppäin
byte (s)
tavu
cache (s)
1 välimuisti,
2  a. varasto, b. pakettivarasto,
3 kätkö
cancel (v)
1  a. peruuttaa, perua, b. (painikkeessa) peruuta (imp.) (KDE, yleisesti) , peru (imp.) (Gnome)
cannot stat (expr)
ei voitu asettaa tilatietoa
canonical (s)
vakiintunut perustapa: kanoninen
caption (s)
1  a. otsikko, b. kuvateksti
card slot (s)
korttipaikka
carrier (s)
1 = carrier wave. ,
2 teleliikennepalveluja laitetasolla tarjoava taho: teleliikenneoperaattori, operaattori
carrier detect (s)
kantoaallon tunnistus
carrier wave (s)
kantoaalto
Cascading Style Sheet (s)
HTML-sivuilla käytettyjä, yleensä erillisessä tiedostossa tehtyjä tyylimäärityksiä, joissa määritellään muotoilukoodien tarkka muotoilu. Tyylimääritykset tehdään usein kerrostetusti, siten että hierarkkisesti ylemmän sivun määritykset ovat ensisijaisia.: (erisnimi) kerrostettu tyylisivu, tyylisivu
case (s)
aakkoslaji (Korpela) , merkkikoko, kirjainkoko (Gnome)
case insensitive (a)
aakkoslajeja erottamaton (Korpela)
case sensitive (a)
aakkoslajit erottava (Korpela) , sama kirjainkoko (KDE)
catalog (s)
1  aerityisesti viitteitä sisältävä systemaattisesti järjestetty lista tai teos: hakemisto, blista tai teos, joka sisältää kohtia: luettelo, c. (kun sisältää kuvia) albumi, d. kansio
central processing unit (s)
suoritin, prosessori
certified (a)
varmennettu
certificate (s)
1 varmenne,
2 todistus
certify (v)
varmentaa
CD drive (s)
CD-asema
CD-image (s)
CD-levykuva, CD-vedos, CD-otos (Debian)
CD recorder (s)
polttava CD-asema
CD-ROM (s)
CD-levy, CD-ROM, romppu (epämuodollinen)
channel (s)
kanava
chapter (s)
luku
character special file (s)
erikoistiedosto, jonka kautta UNIX-käyttöjärjestelmissä hallitaan merkkilaitteita: merkkilaite (« special file)
character (s)
merkki
character based (a)
merkkipohjainen
character encoding (s)
merkkikoodaus
character reference (s)
merkkiviite
character set (s)
merkistö, merkkijärjestelmä (Gnome)
chat (s)
1  a. keskustelu, juttelu (yleisesti) , b. verkkokeskustelu, verkkojuttelu
(1) check (s)
tarkistus
(2) check (v)
tarkistaa
check box (s)
valintaruutu
checkin (s)
1  a. sisäänkirjaus, b. (CVS) toimittaa
checkout (s)
1  a. uloskirjaus, b. (CVS) noutaa
checkpoint (s)
1 (tietojenkäsittelyssä) tarkistuspiste, varmistuspiste,
2 (henkilöiden tai tavaroiden) tarkastuspiste
checksum (s)
tarkistussumma
child (s)
lapsi (~ child process)
child process (s)
emoprosessin luoma prosessi, jonka olemassaolo riippuu emoprosessin olemassaolosta: lapsiprosessi (« process)
circular (a)
pyöreä, kehämäinen, kehä-
circular definition (v)
kehämäärittely (« definition)
class (s)
luokka
classify (v)
sen määrittäminen, mihin ennalta määriteltyyn luokkaan mikäkin esiintymä kuuluu: luokitella
(1) classification (s)
1 luokittelun lopputulos: luokittelu,
2 luokkien ja luokittelukriteerien määritteleminen: luokittelu (~ analyysi, jäsentäminen)
(2) classification (v)
= classify.
clear (v)
tyhjennä (imp.), tyhjentää
(1) click (v)
1 hiiripainikkeen nopea painaminen ja nosto: napsauttaa,
2 painikkeen painaminen: painaa
(2) click (s)
napsautus
client (s)
1  a. (yleisesti) asiakas kts. serverb. = client application. asiakasohjelma, asiakassovellus (« application, program) , ctietokone, joka toimii asiakkaana: asiakaskone (« computer)
client application (s)
asiakasohjelma, asiakassovellus (« application)
client process (s)
asiakasprosessi (« process)
clipboard (s)
leikepöytä
close (v)
sulje (imp.)
close button (s)
sulkemispainike
closed bug (s)
virhe, joka on ilmoitettu ja korjattu: suljettu ohjelmavirhe (« bug)
closed hardware (s)
suljettu laitteisto (« hardware)
(1) code (s)
kuvaus yhdestä esitysmuodosta toiseen; voi tarkoittaa sekä yksittäistä alkeiskuvausta että sellaisten joukkoa: koodi, koodaus
(2) code (v)
1 muuntaa tietoa jollain (tai toisella) koodilla koodattuun muotoon: koodata,
2 ohjelmoida (« boot)
cold boot (s)
käynnistys, joka tapahtuu kytkemällä tietokoneeseen virta päälle: kylmäkäynnistys
collapse (v)
alipuun sulkeminen puunäkymässä: supistaa kts. expand
collate (v)
1 tulostettavien arkkien lajittelu siten, että ne on helppo sitoa: lajitella,
2 koota,
3 vertailla
colon (s)
kaksoispiste
color (s)
väri (am. eng.)
colour (s)
väri (brit. eng.)
colorization (s)
värien lisääminen mustavalkoiseen kuvaan: väritys
column (s)
1 (taulukossa) sarake,
2 (tekstissä) palsta,
3 (matematiikassa) pystyrivi
(1) command (s)
komento
(2) command (v)
komentaa
command interpreter (s)
komentotulkki (« interpreter)
(1) comment (s)
1 kommentti,
2 huomautus,
3 selitys,
4 muistutus
(2) comment (v)
kommentoi
commit (v)
1  atiedostojen tai niihin tehtyjen muutosten toimittaminen esimerkiksi versionhallintaan: toimittaa, b. jättää haltuun,
2  a. tehdä; commit murder -- tehdä murhab. (odottavat komennot) toteuttaa
compact disk (s)
= CD-ROM.
compatible (a)
yhteensopiva; 100% IBM-compatible computer -- 100% IBM-yhteensopiva tietokone
compatibility (a)
yhteensopivuus
compile (v)
1 (tietokoneohjelma, data) kääntää,
2 (kirja, teos) koostaa
compositing (v)
koostaminen, koosto (» graphics compositing)
compress (s)
datan ja erityisesti tiedostojen tiivistäminen pienempään tilaan: tiivistää§
§ Usein käytetään sanaa pakkaaminen, joka on kuitenkin harhaanjohtava, koska se viittaa enemmänkin useiden olioiden koostamista yhteen pakettiin kuin niiden saattamista pienempään esitysmuotoon.
concurrency (s)
(rinnakkaislaskenta) samanaikaisuus
concurrent (s)
(rinnakkaislaskenta) samanaikainen
condition (s)
ehto
configuration (s)
1 asetukset (~ settings) ,
2 kokoonpano
configuration file (s)
asetustiedosto (« file)
configure (v)
muuttaa asetuksia, muuttaa kokoonpanoa (OOo) , asettaa, tehdä asetukset, tehdä kokoonpanoasetukset
(1) conflict (s)
ristiriita
(2) conflict (v)
olla ristiriidassa
connection (s)
yhteys
consistency (s)
eheys, ristiriidattomuus
constructor (s)
konstruktori, muodostin (vähemmän käytetty)
content production (s)
sisällöntuotanto
content providing (s)
= content production.
context switch (s)
prosessin vaihto
control (s)
lomakkeen tai valintaikkunan sisältämä ikkunaelementti, kuten tekstikenttä tai valintaruutu, jonka avulla syötetään tietoja tai ohjataan lomakkeen tai valintaikkunan toimintaa: ohjausobjekti (OOo) (« window element, widget)
control field (s)
ohjauskenttä
controller (s)
laiteohjain, ohjain
convert (s)
1 muuntaa,
2 kääntää
convolution (s)
(matematiikka, signaalinkäsittely) konvoluutio§
§ Tekninen erikoiskäsite, jota ei saa kääntää mitenkään muuten.
core (s)
1 ydin,
2 (ohjelman) muisti
core dump (s)
muistivedos kts. coresnapshot)
correctness (s)
oikeellisuus
corrupted (a)
viallinen, vioittunut, turmeltunut, rikki
corrupt (v)
turmella, rikkoa
CPU (s)
kts. central processing unit
crash (v)
kaatua
create (v)
luoda
critical region (s)
(säikeistys) kriittinen alue
cursor (s)
kohdistin
custom (a)
mukautettu, oma, räätälöity
customize (s)
1  atietokoneohjelman sovittaminen tietyn käyttäjän tai organisaation tarpeisiin: räätälöidä, b. muokata
cut (v)
leikata
(1) cut & paste (v)
leikata ja liittää
(2) cut & paste (s)
leikkaa-liitä -toiminto
daemon (s)
taustaprosessi, jota ei ole yhdistetty oletustulosteeseen: taustaprosessi (« process, program) , demoni
data (s)
1  a. tiedot, b. aineisto, ctietokoneen sisäisessä esitysmuodossa oleva tietoaineisto: data (tekninen) (» binääridata)
data transfer (s)
tiedonsiirto
deadlock (s)
vikatilanne, jossa kaksi tai useampi prosessi tai säie jää odottamaan toisiltaan viestejä: lukkiutuminen
debug (v)
jäljittää ohjelmavirheitä
debugger (s)
vianjäljitysohjelma
debugging (s)
ohjelmavirheiden jäljitys, vianjäljitys
declaration (s)
esittely
decode (v)
purkaa
decompiler (s)
ohjelma, joka kääntää konekielisessä muodossa olevia ohjelmia jollekin muulle kielelle: takaisinkääntäjä (» disassembler)
default gateway (s)
oletusyhdyskäytävä (« gateway)
default route (s)
oletusreitti (« route)
defragment (v)
eheyttää kts. fragmentation
defragmenter (s)
eheytystoiminto
(1) delete (v)
poistaa
(2) delete (s)
poistonäppäin
demon (s)
= daemon.
dependability (s)
availability+reliability: luotettavuus
dependency (s)
riippuvuus
deselect (v)
poistaa valinta
desktop (s)
1 tietokoneen kuvaruudun tausta, johon ikkunat käynnistyvät; sisältää usein ohjelmien ja asiakirjojen käynnistyskuvakkeita, sekä työkalurivejä.: työpöytä kts. desktop environment ,
2 fyysinen pöytä, jonka ääressä työskennellään: työpöytä, pöytä; desktop computer -- pöytätietokone
desktop computer (s)
työasema
desktop environment (s)
ohjelmien ja asiakirjojen avaamista, käyttöä ja organisointia helpottava käyttöympäristökokonaisuus: työpöytäympäristö kts. desktop ; KDE is a desktop environment -- KDE on työpöytäympäristö
destructor (s)
destruktori, tuhoaja (vähemmän käytetty)
developer (s)
1  a. kehittäjä, b. (tietokoneohjelmien) ohjelmoija
device (s)
1 laite,
2 Linux- ja UNIX-järjestelmissä laitteeseen liittyvä erikoistiedosto, esim. /dev/eth0: laitetiedosto, laitenimi
device controller (s)
laitteen ohjaamiseen tarvittava tekninen järjestelmä: laiteohjain (« controller) §
§ Eri kuin laiteajuri
device driver (s)
ohjelma, joka mahdollistaa laitteen hallinnan käyttöjärjestelmästä: laiteajuri (« driver)
device mapper (s)
laiteyhdistäjä (« mapper 1)
dialog (s)
valintaikkuna (« window)
dialup connection (s)
soittoyhteys
didot point (s)
ranskalais-eurooppalainen fonttimitta, noin 1/67,541 tuumaa: didot-piste (« point 2)
digest (s)
kooste, lyhennelmä, tiiviste, = hash. (salaus) tiiviste
digitalization (s)
1  a. digitointi, b. digitalisointi
digitalization pen (s)
elektroninen kynä, jonka avulla sillä piirretyt kuviot voidaan siirtää digitaaliseen muotoon: digitointikynä
digitize (v)
1  a. digitoida, b. digitalisoida
directory (s)
1 = folder. tiedostojärjestelmissä käytetty sisällysobjekti, joka voi sisältää tiedostoja tai alikansioita: kansio (KDE, Gnome) §,
2 = index. luettelo, kuten osoitehakemisto, joka sisältää viittauksia: hakemisto
§ Vaikka kansio on suositeltu käännös erityisesti graafisissa käyttöliittymissä, voi hakemisto-käännöstä käyttää komentoriviohjelmissa.
disassembler (s)
symbolisen konekielen takaisinkääntäjä, takaisinkääntäjä kts. assemblerdecompiler)
disk block (s)
levylohko
disk compression (s)
levyn pakkaus
disk image (s)
levykuva, levynkuva, näköistiedosto, levyotos (debian)
display name (s)
sähköpostiohjelmien osoitekirjoissa se nimi, joka näytetään kuvaruudulla: näyttönimi, näytettävä nimi
distributed (s)
hajautettu
distribution (s)
1 jakelu,
2 valmiiksi koottu paketti, jossa on esimerkiksi Linux-ydin, järjestelmäohjelmia, sovellusohjelmia, asennusohjelma ja ohjeita: (Linux) levitysversio, jakeluversio, jakelu, distro (epämuod)
diversion (s)
korvautus (Debian)
DNS (s)
1 Domain Name System: nimipalvelujärjestelmä,
2 Domain Name Server: nimipalvelin
(1) document (s)
asiakirja
(2) document (v)
dokumentoida
domain (s)
1  a. = administrative domain. verkkoalue, b. = domain name. verkkotunnus,
2  a. alue, b. hallintoalue
domain name (s)
verkkotunnus, verkkoaluenimi, aluenimi (» fully qualified domain name)
domain name server (s)
= name server.
double click (s)
kaksoisnapsautus, kaksoisnäpäytys (Debian)
downgrade (s)
vaihtaa asennettu ohjelmapaketti varhaisempaan versioon: varhentaa
download (v)
1 ladata,
2 kopioida (omalle tietokoneelle), noutaa
download directory (s)
noutohakemisto (Debian)
drag (v)
vetää
drag & drop (v)
vetää ja pudottaa
driver (s)
ohjelma, joka ohjaa laitetta: (tietokoneessa) ajuri (» device driver~ device controller) §
§ Ei ohjain; ohjain tarkoittaa yleensä ohjaavaa laitetta, kuten näytönohjainkorttia.
drop (v)
pudottaa
(1) duplicate (s)
1  a. kahdenne,kaksoiskappale,duplikaatti, b. jäljennös,kopio,
2  a. samaa koskeva kuin, b. (vikailmoitus) jo ilmoitettu
(2) duplicate (v)
1  a. kahdentaa,monistaa,duplikoida, b. jäljentää,kopioida
DVD (s)
= DVD disk.
DVD disk (s)
DVD-levy
(1) echo (s)
kaiku
(2) echo (v)
kaiuttaa
echoing (s)
kaiuttaminen
editor (s)
1  aohjelma, jonka avulla muokataan jotain: editori, muokkausohjelma, muokkain (epämuodollinen) , b. (korostettaessa ohjelmalla tehtävää toimintoa) muokkaus; bookmark editor -- kirjanmerkkien muokkaus,
2  a. päätoimittaja, b. toimittaja
eject (v)
levyn poistaminen CD-asemasta tai muusta vastaavasta laitteesta: poistaa kts. insert
electronic book (s)
sähköinen kirja, sähkökirja
electronic commerce (s)
verkkokauppa, sähköinen kaupankäynti
ellipsis (s)
''...'': kolme pistettä vaakasuunnassa, ellipsi
email (s)
1 eräs sähköinen viestinvälitystapa: sähköposti,
2 = email address. sähköpostin toimittamisessa käytettävä osoite: sähköpostiosoite,
3 sähköpostilla lähetetty viesti: sähköpostiviesti, sähköposti
e-mail (s)
= email.
email account (s)
sähköpostitili, sähköpostitunnus (« user account)
email address (s)
sähköpostiosoite
embedded (s)
1 sulautettu,
2 upotettu
embedded font (s)
upotettu fontti (« font)
embedded web font (s)
upotettu selainfontti (« embedded font, font)
emoticon (s)
hymiö (» smiley)
encapsulated (s)
eristetty, kapseloitu
encrypt (v)
salata kts. decrypt
encryption (s)
salaus
enter (s)
rivinvaihtonäppäin, enter§
§ Näppäimistöissä lukee yleensä Enter, mikä voi selventää merkitystä aloittelijoille.
error (s)
virhe
error handling (s)
virheenkäsittely
error prone (s)
virhealtis
e-shop (s)
verkkokauppa
essential (s)
välttämätön
exclude (v)
1 poissulkea,
2 sulkea pois
executable (s)
1  a. suoritettava ohjelma, b. = binary, binary executable. suoritettava ohjelmatiedosto
exit (v)
1 lopettaa,
2 poistua
expand (v)
laajentaa kts. collapse
expire (s)
vanhentua
exploit (s)
tapa käyttää haavoittuvuutta hyväksi: (tietoturva) hyväksikäyttö kts. vulnerability
(1) export (v)
viedä
(2) export (s)
vienti
expression (s)
regular expression) ilmaus, lauseke (KDE, Gnome)
extended partition (s)
laajennettu osio (« partition) , jatkettu osio
extension (s)
1  a. laajennus, b. jatke,
2 = file name extension.
external (a)
ulkoinen
extra (s)
ylimääräinen
extranet (s)
extranet
extra package (s)
ylimääräinen paketti (Debian)
fade out (s)
häipyä
failure (s)
toimintahäiriö
FAQ (s)
kts. frequently asked questions
fault (s)
vika
fault tolerant (s)
vikasietoinen
(1) feed (s)
1 syöte,
2 jokin joka tuottaa syötettä: syöttö
(2) feed (v)
syöttää
feedback (s)
1 palaute,
2 = loopback. takaisinkytkentä
file (s)
1 (tietojenkäsittelyssä) tiedosto,
2 (yleiskielessä) kansio
file dialog (s)
tiedostonvalintaikkuna (« dialog)
file name extension (s)
tiedostonimissä pisteen jälkeen tuleva tiedostotyyppiä ilmaiseva loppuliite: tiedostopääte (« extension) , tiedostonimen pääte
file server (s)
tiedostopalvelin
file system (s)
tallennusvälineelle tallennettu, käyttöjärjestelmän ylläpitämä alhaisen tason sisältörakenne, jonka mukaisesti käyttäjän tiedot välineelle tallennettaan: tiedostojärjestelmä
filter (s)
suodatin, suodin
firewall (s)
ohjelmisto tai erillinen laite, joka suojaa tietoverkkoa tai yksittäistä tietokonetta asiattomalta pääsyltä: palomuuri
firmware (s)
yleensä ROM-muistissa oleva oheislaitteen, tms. ohjelma: laiteohjelmisto, (laitteen) sisäinen ohjelmisto
(1) fix (s)
korjaus
(2) fix (v)
korjata
flag (s)
valitsin, ilmaisin (Debian)
(1) flame (s)
1 = flame bait. ,
2 nuhteluviesti
(2) flame (v)
nuhdella
flame bait (s)
ärsytysviesti, helposti ärsyttävä viesti
flash memory (s)
flash-muisti
flush the cache (s)
tyhjennä välimuisti
folder (s)
yleinen rakenteinen sisällysolio esimerkiksi kiintolevyllä, kirjanmerkeissä, FTP-palvelimella, tms.: kansio (KDE, Gnome) , hakemisto (epäsuositeltava) §
§ Tuskiin minkään muun termin käännöksestä on taisteltu yhtä paljon kuin tämän. Näkökulmia on monia ja eri käännösprojekteissa on tehty erilaisia päätöksiä. Kiista on yleinen myös englanninkielisillä foorumeilla sanojen folder ja directory suhteen.
Jos ohjelmiston kohderyhmä on peruskäyttäjät, ovat he tottuneet kansio-termiin Windowsissa. Kansio-termi on myös yhtenevä kansiota esittävän kuvakkeen kanssa. Hakemisto on peruskäyttäjälle vaikeasti ymmärrettävä termi, koska kaikissa muissa kuin ATK-alan merkityksissä hakemisto tarkoittaa viitteitä sisältävää luetteloa, kuten henkilöhakemistoa, puhelinluetteloa tai kirjan hakemistoa. Näitä ei yleisesti mielletä sellaisiksi, jotka sisältävät jotain, kun taas kansioiden yleisesti mielletään sisältävän jotain, erityisesti asiakirjoja.
Kansio-sana ei kuitenkaan ole merkitykseltään aivan mielekäs kaikissa yhdyssanoissa, kuten kansiohierarkia tai kansiopolku.
ATK-alan ammattilaiset ovat itse usein tottuneet hakemisto-sanaan ja mielellään käyttävät sitä. Siksi se sopii käännökseksi erityisesti järjestelmäohjelmiin ja muihin, joita tavalliset käyttäjät eivät käytä.
font (s)
kirjasinlaji, fontti, kirjasin (usein myös) , merkistö (KDE) , fontti (OOo)
font family (s)
kirjasinperhe (KDE) , fonttiperhe (OOo)
form (s)
1 lomake,
2 muoto
(1) format (s)
1  a. muoto, b. tiedostomuoto
(2) format (v)
tyhjän tiedostojärjestelmän luominen tallennusvälineelle, jotta käyttöjärjestelmä kykenee käyttämään sitä: alustaa (~ initialize)
fortune (s)
fortune-ohjelman tietokannasta satunnaisesti tulostama teksti: mietelause, mietelmä (~ aphorism)
forward (s)
1  a. välittää, b. (erityisesti) lähettää edelleen, edelleenlähettää
FQDN (s)
= fully qualified domain name.
frame (s)
kehys (« window element, widget)
frame set (s)
(tekstin juoksutus) kehyssarja
framework (s)
kehys
free software (s)
avoimen lähdekoodin ohjelma, jota on sallittu kopioida ja käyttää vapaasti: vapaa ohjelma§
§ Eri kuin freeware, joka on suljettua lähdekoodia.
freeware (s)
suljetun lähdekoodin ohjelma, jota on sallittu kopioida ja käyttää vapaasti: ilmaisohjelma, ehdollinen vapaaohjelma§
§ Eri kuin free software, eli freeware ei ole vapaa ohjelma, koska sen lähdekoodi ei ole vapaasti saatavilla.
frequently asked questions (s)
usein kysyttyjä kysymyksiä
FTP (s)
tiedostojen siirtoon tarkoitettu yhteyskäytäntö: FTP-yhteyskäytäntö (« protocol)
FTP server (s)
FTP-palvelin (« server) , FTP-tiedostopalvelin
full screen (s)
kokoruutu
full screen mode (s)
kokoruututila
fully qualified domain name (s)
tietokoneeseen tai muuhun verkkoasemaan yksilöity täydellinen verkkotunnus: täydellinen verkkotunnus (« domain name)
fuzzy (s)
1 sumea (» fuzzy logic, fuzzy translation) ,
2 pörröinen
gateway (s)
tietokone tai muu laite jonka kautta päästään toiseen tietoverkkoon: yhdyskäytävä
Gb (s)
gigabitti
GB (s)
gigatavu, Gt
general (s)
1  a. yleinen (sing.), b. yleiset (pl.)
generic (s)
1  a. yleinen, b. sukulainen; generic NE2100 card -- NE2100-kortin sukulainen
genre (s)
tyylilaji
globalization (s)
1 (tietokoneohjelmien) globalisointi,
2 globalisoituminen
granted (s)
taattu
granularity (s)
rakeisuus
graphical user interface (s)
= GUI. kuvapisteistä rakennetuista ikkunaelementeistä koostuva käyttöliittymä, jonka avulla ohjelmia tai järjestelmää on mahdollista käyttää: graafinen käyttöliittymä
graphics compositing (v)
grafiikan koosto
grid (s)
1 tietoverkolla yhdistetty sekalaisten tietokoneiden ja ryppäiden joukko, jota käytetään laskentaan ja/tai tietovarastoina: (hajautettu laskenta) hila,
2 piirto- tai muussa ohjelmassa näkyvä tasavälinen, pisteillä tai viivoilla tehty ruudutus: (käyttöliittymä) ruudukko,
3 graafinen käyttöliittymäelementti, jossa voidaan esittää tietoja taulukkomuodossa: taulukko, taulukkonäkymä, lista, listanäkymä,
4 verkko (» electricity grid)
guarded command (s)
(ohjelmointiteoria) vartioitu lause
GUI (s)
kts. graphical user interface
guide (s)
1 opas,
2 apuviiva
handheld computer (s)
= PDA.
handshake (s)
kättely kts. handshaking
handshaking (s)
kättely kts. handshake
hang (s)
jumiutua; program hangs -- ohjelma jumiutuu
hard disk (s)
kiintolevy, kovalevy (arch)
hardware configuration (s)
laiteasetukset, laitteiston kokoonpano
hash (s)
1 yleensä pitkän datan kuvaaminen lyhyellä, mahdollisimman tasaisesti jakautuneella lukuarvolla; käytetään tietorakenteissa ja salauksessa; salauksessa on oleellista, ettei saatavasta lukuarvosta voida helposti määrittää alkuperäistä dataa: (tietorakenteissa) hajautus, = digest. (salauksessa) tiiviste (~ checksum) , hash (epämuod) ,
2 hasis
hash function (s)
(tietorakenteissa) hajautusfunktio, =digest function. (salauksessa) tiivistysfunktio; MD5-tiivistysfunktio
heading (s)
otsikko
help (s)
1  a. ohje, b. käyttöohje,
2 opastusteksti
help desk (s)
käyttötuki, tukikeskus
hibernation (s)
(virransäästöominaisuudet) lepotila kts. standby, suspendmode)
hide (v)
piilottaa
high scores (s)
ennätykset
history (s)
historia
hit rate (s)
latauskertojen määrä, hakukertojen määrä, noutokertojen määrä
hold (s)
1 pitää, pysyttää (Debian) ,
2 pidättää
home folder (s)
kotikansio (KDE, Gnome) (« 1 folder 1) , kotihakemisto (epäsuositeltava)
home page (s)
1  ahenkilön tai organisaation pääasiallinen Internet-sivusto: WWW-sivusto, verkkosivusto, kotisivu (« web site) , bsivu, jolta WWW-sivuston selaaminen aloitetaan: (erityisesti) etusivu, kotisivu, cyhden osoitteen alle koottu sivujen kokonaisuus: sivusto
host (s)
1  atietoverkossa oleva tietokone tai muu verkkoon yhdistetty laite, kuten verkkotulostin: verkkoasema, laite, Internet-laite, b. (kun viitataan käytettävään tietokoneeseen) tietokone
hostname (s)
1  atietokoneen tai muun laitteen symbolinen tai numeerinen osoite (ensisijaisesti) paikallisverkossa ja Internetissä: verkko-osoite kts. network address (« name) §b. tietokoneen nimi, c. (kun kyseessä voi olla muukin laite kuin tietokone) verkkoaseman nimi, verkkonimi
§ Huomaa, että verkko-osoite tarkoittaa ensisijaisesti numeerista osoitetta, mutta sitä voidaan käyttää myös symbolisesta osoitteesta.
hot spot (s)
langaton alue, WLAN-alue
hotspot (s)
= hot spot.
how to play (s)
peliohjeet
HTML (s)
HTML, HTML-kieli
hub (s)
keskitin
hyphen (s)
tavuviiva
hyphenation (s)
tavutus
id (s)
1  a. tunnus kts. identifier , tunniste, b. numerotunniste
identifier (s)
tunnus kts. id , tunniste
(1) idle (s)
tietokone tai ohjelma joka on tekemättä mitään: joutilas
(2) idle (a)
tietokone tai ohjelma on tekemättä mitään: jouten
ignore (v)
ohita, sivuuta
illegal instruction (s)
kelvoton konekäsky (« instruction)
implement (v)
toteuttaa
implementation (s)
toteutus
(1) import (v)
tuoda
(2) import (s)
tuonti
include (v)
1 sisällyttää,
2 sisältää
(1) index (s)
1 hakemisto,
2 järjestysnumero, indeksi
(2) index (v)
1 numeroida,
2 järjestää
information network (s)
tietoverkko
information technology (s)
=IT. tietotekniikka, informaatiotekniikka
initialize (s)
alustaa (~ format)
inner join (s)
sisäliitos (« join 1)
(1) input (s)
syöte
(2) input (v)
syöttää
insert (v)
1 tekstin tai muun objektin lisääminen esimerkiksi tekstiin: lisätä,
2 levyn laittaminen CD-asemaan tai muuhun vastaavaan laitteeseen: (levy) laittaa
install (v)
asentaa
install over a network (expr)
verkkoasennus
installation (s)
1  a. (tietty) laitteistokokoonpano, b. tietokone, c. järjestelmä,
2 asennus
installation profile (s)
määrittely, jonka perusteella asennusohjelma osaa valita ja konfiguroida asennettavat ohjelmapaketit: malliasennus
installation system (s)
asennusohjelma
installer (s)
asennusohjelma
instruction (s)
1 ohje,
2 opetus, opastusteksti,
3 käsky, konekielinen käsky, konekäsky
instruction set (s)
prosessorin tunnistamien konekielisten käskyjen joukko: käskykanta
integrity (s)
eheys
integrity check (s)
eheystarkistus
interface (s)
1 järjestelmän osien tai järjestelmän ja käyttäjän välinen standardimuotoinen yhtymäkohta: rajapinta, liittymä,
2 liitäntä
interlaced (a)
osittain päällekkäin eli limittäin asetettu: limitetty
interleaved (a)
tasaisin välein tai vuorotellen eli lomittain asetettu: lomitettu
interleaving (s)
lomitus
internationalization (s)
kansainvälistäminen, internationalisointi
Internet (s)
Internet (« information network)
Internet service provider (s)
= ISP. Internet-palveluntarjoaja
interprocess communication (s)
prosessien välinen kommunikointi
interrupt (s)
prosessorin tai ohjelman vastaanottama signaali, joka aiheuttaa nykyisen suorituksen keskeytymisen ja siirtymisen keskeytyksen käsittelyyn: keskeytys (» hardware interrupt)
intranet (s)
intranet (« network)
invalid (s)
virheellinen, kelvoton, epäkelpo (Debian)
IP address (s)
=IP number. IP-osoite, IP-numero
IPC (s)
= interprocess communication.
(1) IRC (s)
=Internet Relay Chat. eräs verkkokeskustelujärjestelmä: IRC, IRC-verkkokeskustelu
(2) IRC (v)
käyttää IRCiä, keskustella IRC:n välityksellä, irkata (epämuodollinen)
ISP (s)
= Internet service provider.
item (s)
1  a. (listassa) kohta, b. (tietorakenteessa) alkio, tietoalkio, c. (taulukossa) solu
iterate (s)
1  asaman muuntavan toiminnon suorittaminen useita kertoja: toistaa, iteroida, btoiminnon suorittaminen joukon alkioille yksitellen: käydä läpi, iteroida
join (s)
(tietokantakyselyssä) liitos
jumper block (s)
pieni käsin tai pihdeillä asennettava koteloitu johdin, jonka avulla määritetään jonkin laitteen (kuten kiintolevyn) asetuksia: siltaaja
jumpering (s)
siltaajalla tehtävä jonkin laitteen (kuten kiintolevyn tai emolevyn) asetusten määrittäminen: siltaus
justify (v)
(tekstinkäsittely) tasaa
kB (s)
yleensä 1024 tavua, kovalevyissä 1000 tavua: kilotavua, kt
kbit (s)
yleensä puhuttaessa siirtonopeuksista, jolloin suhde kilotavuihin on noin 1:10, johtuen pariteetti- ja stoppibiteistä.: kilobittiä, kbit
kernel (s)
1 ydin,
2 käyttöjärjestelmän ydin (esp)
kernel image (s)
ytimen binäärikuva
kernel mode (s)
etuoikeutettu tila
key (s)
1 näppäin,
2  a. avain, b. hakuavain (esp)
LAN (s)
= local area network.
laptop (s)
=notebook. kannettava tietokone (« computer)
launch (s)
1  a. julkaista, b. (kaupallinen tuote) lanseerata,
2 (Kun yhdestä sovellusohjelmasta käynnistetään toinen) käynnistää (esim. ohjelma) kts. application, program
layout (s)
asettelu (suos) , taitto, sommittelu, ulkoasu, leiska (epämuod) , layout
lead-in (s)
(audio) aloitusraita, johdantoalue
lead-out (s)
(audio) lopetusraita, päättymisalue
left join (s)
vasen liitos (« join 1)
letter (s)
1 kirjain,
2 kirje
letter of recommendation (s)
suosituskirje
level (s)
taso
library (s)
1 kirjasto,
2 ohjelmakirjasto
license (s)
lisenssi, käyttöoikeussopimus
line (s)
1 rivi,
2 viiva
(1) list (s)
1  a. luettelo, b. lista
(2) list (v)
listata
(1) load (v)
ladata
(2) load (s)
kuorma, kuormitus
load balancing (s)
kuorman tasapainotus, kuormituksen tasapainotus
load sharing (s)
kuorman jakaminen toimijoiden kesken: kuorman jakaminen, kuormituksen jakaminen
local area network (s)
= LAN. lähiverkko
locale (s)
1  a. lokaali, maa-asetus, kieliasetus, maa-asetusto (Gnome) , b. paikka
locale settings (s)
maa-asetukset
localization (s)
1  a. kotoistaminen, kotoistus, (tekninen) lokalisointi, paikallistaminen, b. (ohjelmistojen kielestä puhuttaessa) kielenkääntäminen, c. (käännettäessä suomen kieleen) suomentaminen
locking (s)
tiedoston tai muistialueen luku- ja/tai kirjoitusoikeuden varaaminen vain yhdelle prosessille tai säikeelle kerrallaan: lukitseminen
lock file (s)
erityinen tiedosto, jota jokin ohjelma käyttää jonkin asian lukitsemiseen: lukkotiedosto kts. locking
log in (v)
kirjautua sisään
log out (v)
kirjautua ulos
(1) log (s)
loki
(2) log (v)
kirjoittaa lokiin
login (s)
= log-in, log-on. kirjautuminen, sisäänkirjautuminen
log-in (s)
= login.
log-on (s)
= login.
login manager (s)
sisäänkirjautumisruutu
look-and-feel (s)
käyttötuntuma
lookup (s)
1 etsintä,
2 verkkonimen selvitys
loopback (s)
takaisinkytkentä, silmukka
loopback interface (s)
silmukkalaite, silmukkaliitäntä (« network interface)
lower bitrate (s)
alempi bittinopeus (« bitrate)
low level (s)
matalan tason
lower case (s)
pienet kirjaimet, pienaakkoset, gemena (Korpelan suositus) (« case)
lyrics (s)
sanoitukset, sanoitus
MAC (s)
Ethernet-kortin 6-tavuinen tunniste: laiteosoite, verkkolaiteosoite
magnification (s)
suurennus§
§ Ei suurennos; suurennos tarkoittaa suurennuksen lopputulosta
mail merge (s)
kirje, joka lähetetään useammalle vastaanottajalle ja jonka personoitu sisältö (kuten osoitteet) koostetaan tietokannasta: joukkokirje
mail server (s)
postipalvelin (« server)
mailbox (s)
1  a. sähköpostilaatikko, postilaatikko kts. emailbUNIX-järjestelmissä käytettävä sähköpostin tallennusmuoto: Mailbox-postilaatikko
mailing list (s)
postituslista, sähköpostilista
main board (s)
emolevy
main distribution (s)
päälevitysversio
maintainer (s)
= administrator. ylläpitäjä
malicious software (s)
haittaohjelma
malformed (s)
väärän muotoinen
malware (s)
= malicious software.
manual (s)
1 käsin tehtävä, itse tehtävä; to fix manually -- korjata itse, manuaalinen,
2  a. käsikirja, b. käyttöohje
manual page (s)
1 käyttöohjeen sivu (yleisesti) (» man-page) , ohjesivu,
2 (UNIX) man-ohjesivu
man-page (s)
UNIXin man-komennolla selattava ohjelman, komennon, ohjelmointirajapinnan funktion, asetustiedoston tai erikoisaiheen ohjesivu: (UNIX) man-ohjesivu (« manual page)
mapper (s)
1 väline jolla kuvataan eli yhdistetään asia tai asioiden joukko toiseen: yhdistäjä, assosioija (» portmapper, device mapper) ,
2 väline jolla muodostetaan karttoja: kartoitin
mapping (s)
1 asian tai joukon yhdistäminen toiseen: kuvaus, assosiaatio (» port mapping, device mapping) ,
2 kartan muodostaminen: kartoitus
(1) markup (v)
merkintä
(2) markup (s)
merkintä
markup language (s)
merkintäkieli (» HTML, XML, SGML)
master boot record (s)
pääkäynnistyslohko, pääkäynnistystietue
master document (s)
asiakirja, johon on sisällytetty erillisissä tiedostoissa olevia aliasiakirjoja: pääasiakirja, perusasiakirja (OOo)
match (v)
1  akahden tai useamman asian keskenäisen yhteneväisyyssuhteen, kuten samanlaisuuden, samankaltaisuuden tai sisältämissuhteen, selvittäminen: verrata, vertailla, täsmätä (ATK-sanakirja) , b. samaistaa, samastaa,
2 yhteneväisyyssuhteen selvittämisen positiivinen lopputulos: olla samanlaiset, olla yhteneväiset, täsmätä (ATK-sanakirja) ,
3 yhteensopivien parien valitseminen mahdollisesta parivalintojen joukosta: yhdistää, sovittaa yhteen, täsmätä
maximum (s)
1 suurin sallittu tai löydetty määrä tai arvo: enimmäismäärä, maksimi,
2 enimmäis-
Mb (s)
megabitti, Mb
MB (s)
megatavu, Mt
MBR (s)
kts. master boot record
media (s)
tavallisesti CD-levy, nauha, tms.: levy, taltio (Debian) , media
memory card (s)
muistikortti
memory management (s)
muistinhallinta
memory management unit (s)
muistinhallintayksikkö
Memory Stick (s)
eräs muistikorttityyppi, jota käytetään erityisesti Sonyn kuluttajaelektroniikassa: (erisnimi) (« memory card)
memory stick (s)
(yleisesti) muistitikku (» USB memory stick)
message (s)
1  a. viesti, btietokoneohjelman käyttäjälle näyttämä tai tulostama merkkijono: (ohjelmoinnissa) viesti,merkkijono (~ string)
message catalog (s)
gettext-ohjelmiston käsittelemä, viestien eli merkkijonojen alkukieliset tunnisteet (msgid) ja käännetyt versiot (msgstr) sisältävä ihmiselle ymmärrettävä tiedosto, johon kääntäjä tekee käännöksensä: käännöstiedosto, käännöspaketti, .po-tiedosto
message passing (s)
sanomanvälitys
microprocessor (s)
= processor. tietokoneen keskeinen mikropiiri, joka suorittaa tietokoneen tai suorittimen omassa muistissa sijaitsevia konekielisiä ohjelmia: suoritin
minimum (s)
pienin sallittu tai löydetty määrä tai arvo: vähimmäismäärä, minimi, vähimmäis-
mirror (s)
1  aidenttinen kopio aineistosta, tallennusvälineestä tai palvelusta: (yleisesti) peili, kopio, btiedostopalvelimen kopio: peilipalvelin, ckopio verkkosivustosta: peilisivusto
mirroring (s)
peilaus
MMU (s)
kts. memory management unit
mode (s)
1  a. tila, b. toimintatila
modem (s)
modeemi
moderated (a)
toimitettu
modular (s)
modulaarinen
module (s)
moduuli
monospace (s)
1 kirjoituskone,
2 kirjoituskonekirjasin, tasavälinen (kirjasin)
motherboard (s)
tietokoneen piirilevy, jossa sijaitsevat keskeiset mikropiirit, kuten suoritin, muistipiirit ja keskeiset I/O-piirit: emolevy
mount (v)
liittää
mount point (s)
liitoskohta
mouse (s)
hiiri, osoitinlaite
mouse pointer (s)
hiiriosoitin, osoitin (« pointer)
multiboot (s)
kun samassa tietokoneessa on kaksi tai useampia käyttöjärjestelmiä, voidaan monikäynnistyksessä valita, mikä käyttöjärjestelmä käynnistetään: monikäynnistys
multicast (s)
ryhmälähetys
multiprocessing (s)
moniajo
mutual exclusion (s)
keskinäinen poissulkeminen
name server (s)
= domain name server. nimipalvelin
naming (s)
nimeäminen, nimentä
nested (s)
sisäkkäinen
netiquette (s)
netiketti, verkkoetiketti
netmask (s)
= subnet mask. bittimaski, joka määrittelee aliverkon: aliverkon peite, verkon peitto kts. subnet (« bitmask)
network address (s)
verkon osoite (« address)
network card (s)
verkkokortti (« card)
network install (s)
verkkoasennus (« install)
network interface (s)
verkkolaite, verkkoliityntä
network interface card (s)
= network card. verkkokortti
network operating system (s)
verkkokäyttöjärjestelmä
network phone (s)
= network telephone.
network telephone (s)
= network phone. verkkopuhelin
(1) newsfeed (v)
uutistoimiston tai sanomalehden tarjoama uutisotsikkojen jakelupalvelu: syöttö, uutissyöttö, feed (» feed~ RSS-feed)
(2) newsfeed (s)
tuoreita uutisotsikkoja, yms. sisältävä aineisto, jota uutistoimistot tai sanomalehdet tarjoavat syöttöpalveluissaan: syöte, uutissyöte, feed (» feed~ RSS-feed)
newsgroup (s)
USENet-uutisryhmä on USENet-järjestelmän keskusteluryhmä: uutisryhmä (« discussion group) §, keskusteluryhmä (epäsuositeltava)
§ Uutisryhmä on erityisesti USENET-keskusteluryhmistä käytettävä erikoisnimi.
newsreader (s)
uutisryhmien lukuohjelma
NIC (s)
kts. network interface card
nominal bitrate (s)
nimellinen tiedonsiirtonopeus, nimellinen bittinopeus (« bitrate)
non-persistent (s)
väliaikainen, tilapäinen kts. temporary
non proprietary (s)
avoin kts. proprietary
object-oriented programming (s)
olio-ohjelmointi
obsolete (s)
käytöstä poistettu, vanhentunut
offline (s)
offline-, erillis-, yhteydetön
offset (s)
1 paljonko jotain on siirretty jostain lähtöpisteestä: siirtymä, sijainti,
2 kohta
online (s)
online-, suora-, kytketty
on-line (s)
= online.
on-line banking (s)
verkkoasiointi
on-line shopping (s)
verkkoasiointi
online help (s)
käytönaikaiset ohjeet
on-line help (s)
= online help.
open bug (s)
ohjelmavirhe, josta on tehty vikailmoitus, mutta jota ei vielä ole korjattu: avoin ohjelmavirhe
open file dialog (s)
tiedostonavausikkuna (« file dialog)
open source (s)
avoin lähdekoodi
open source software (s)
avoimen lähdekoodin ohjelmisto
operating system (s)
käyttöjärjestelmä
operating system overhead (s)
käyttöjärjestelmän yleisrasite
option (s)
1 ohjelman toimintaan vaikuttava, yleensä käyttöliittymän kautta muutettava parametri: valinta,
2 ohjelmalle annettava parametri, kuten -f, jolla ohjataan ohjelman toimintaa tai välitetään valinnaisia parametreja: valitsin
optional (a)
valinnainen
(1) order (s)
1 asiajoukon sisäinen suhde: järjestys,
2 tilaus,
3 määräys, käsky
(2) order (v)
1 asiajoukon saattaminen johonkin tavoiteltuun järjestykseen: järjestää,
2 tilata,
3 määrätä, käskeä
outer join (s)
(tietokantakyselyssä) ulkoliitos (« join 1)
(1) output (s)
tuloste
(2) output (v)
tulostaa
override (s)
1 korvata,
2 ajaa yli
override file (s)
tiedosto, joka sisältää luettelon poikkeuksellisista tapauksista: poikkeustiedosto
overview (s)
yleiskuva, johdanto
package (s)
1 paketti,
2 ohjelmapaketti, paketoida
packaging system (s)
pakettien hallintajärjestelmä
packet (s)
paketti
(1) page (s)
sivu
(2) page (v)
näyttää tekstiä tai muuta sivu kerrallaan: sivuttaa (tekninen) kts. pager
page pool (s)
sivuvaranto
pager (s)
ohjelma, kuten UNIXissa less tai more, joka näyttää tekstin sivu kerrallaan: sivuttaja
paging (s)
näennäismuistin käyttö kts. swap , sivutus (tekninen)
paging file (s)
näennäismuistitiedosto kts. swap file , sivutustiedosto (tekninen)
PAN (s)
= personal area network.
pane (s)
paneeli (« widget)
paragraph (s)
yhtenäinen, virkkeistä muodostuva tekstijakso, jolla ei ole otsikkoa: kappale
parallel (s)
rinnakkainen
parallel port (s)
1 rinnakkaisportti (« port) ,
2 kirjoitinportti
parameter (s)
parametri
parent directory (s)
yläkansio (KDE, Gnome) (« directory, folder) , ylähakemisto (epäsuositeltava)
parent process (s)
äitiprosessi, isäprosessi (« process)
parity (s)
pariteetti
parity RAM (s)
muistipiiri, joka kykenee havaitsemaan yhden bitin virheen muistisanassa: pariteettimuisti (« RAM)
parse (v)
1  atekstin, tiedoston tai muun tietoaineiston lukemisen vaihe, jossa aineiston sisältö jäsennetään rakenteellisesti sen noudattaman kieliopin mukaisesti: jäsentää (tekninen) §b. (yleisesti, kun on oleellisinta lukea aineisto käytettäväksi) lukea
§ Tietoaineiston jäsentäminen on usein epäoleellinen tekninen yksityiskohta ja voidaan puhua vain lukemisesta. Toisinaan se on kuitenkin välttämätön, esimerkiksi jos kontekstissa nimen omaan käsitellään lukemisen eri vaiheita.
part (s)
osa
(1) partition (s)
osio, partitio (epämuodollinen)
(2) partition (v)
osioida
partition table (s)
osiotaulu (« table)
partitioning (s)
osiointi
password (s)
salasana
paste (v)
1  a. liittää, b. liimata; copy&paste; -- leikkaa ja liimaa
(1) patch (s)
1  amuutettu ohjelman osa, joka korvaa alkuperäisen ohjelman tiettyjä osia: korjaus, paikka, b. = service pack. tiedosto tai pakettitiedosto, joka sisältää korjauksen: korjaustiedosto (« file) , c. (erityisesti binäärikorjauksista) korjauspäivitys
(2) patch (v)
korjata, paikata
path (s)
1 polku,
2 = pathname. kansion koko polullinen nimi, jossa on mukana kaikki kansiot juurikansiosta alkaen. Esim. /usr/local/src: kansiopolku (KDE)
pathname (s)
= path. tiedoston tai kansion nimi ja polku joko absoluuttisena tai suhteellisena, esim. /home/kayttaja/omatiedosto.txt.: (UNIX) polullinen nimi (« name)
path prefix (s)
polun etuliite (« prefix)
pattern (s)
1  ayksityiskohtien, kappaleiden tai tapahtumien muodostama järjestelmällinen kokonaisuus: kuvio, bepämääräisyyttä sisältävä havainto: hahmo kts. pattern recognition ,
3 =model. malli (» design pattern) ,
4  a. lauseke (» regular expression) , ilmaus, b. (tekstihaku) hakulauseke, hakuilmaus
PDA (s)
taskutietokone, taskumikro, kämmentietokone, kämmenmikro
peer (s)
vertainen
peer review (s)
vertaistarkastus
peer-to-peer (s)
vertais-
peer-to-peer network (s)
vertaisverkko (« network)
performance (s)
suorituskyky
peripheral (s)
[tietokoneen] lisälaite
personal area network (s)
= PAN. likiverkko, omaverkko, henkilökohtainen verkko
personal digital assistant (s)
= PDA.
personalization (s)
mukauttaminen, yksilöllistäminen
pica point (s)
englantilainen fonttimitta, noin 1/72,27 tuumaa, joka on käytössä Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. 1 pica = 12 pica-pistettä: (ladonta) pica-piste (« point 2)
pid (s)
=process id, process number. prosessin tunniste
ping (v)
lähettää tiedustelupaketti
pipe (s)
(kuori) putki
pipeline (s)
liukuhihna
pixel (s)
kuvapiste, piste, pikseli (tekninen)
platform (s)
1  a. laitteisto, b. käyttöjärjestelmä, c. alusta (tekninen)
plugin (s)
=plug-in. liitännäinen (~ add-on, add-in) , lisäke (TSK) , lisäosa (OOo)
pocket computer (s)
= PDA.
point (s)
1 piste,
2 fontin kokomitta, yleensä PostScript-piste, joka on tarkalleen 1/72 tuumaa: (ladonta) piste (» pica point, PostScript point, didot point)
pointing device (s)
1  a. osoitinlaite (« device» mouse pointer, pointer, ohjauskynä) , b. (erityisesti) hiiri
pointer (s)
1 = mouse pointer. (hiiren) osoitin, hiiriosoitin,
2 (ohjelmoinnissa) osoitin
pool (s)
varanto
(1) port (s)
1  atietokonekohtainen, käyttöjärjestelmän tarjoama yhteysosoite, jota tietty ohjelma, kuten palvelinohjelma, kuuntelee ja jonka kautta asiakasohjelmat voivat kytkeytyä palvelinohjelmaan: portti, bjärjestelmän sisäinen olio, joka on kytketty tiettyyn porttiin: pistoke,
2 yhdestä käyttöjärjestelmästä tai prosessoriarkkitehtuurista toiseen sovitettu ohjelma: sovitus, siirros
(2) port (v)
ohjelman sovittaminen toiseen käyttöjärjestelmään tai prosessoriarkkitehtuuriin: sovittaa, siirtää kts. 1 port
portal (s)
portaali, palveluportti
portmapper (s)
ohjelma joka yhdistää portteja sovelluksiin tai toisiin portteihin: porttiyhdistäjä (« mapper 1)
(1) post (v)
lähettää
(2) post (s)
viesti
postmaster (s)
sähköpostivastaava
PostScript point (s)
fonttimitta, tarkalleen 1/72 tuumaa: PostScript-piste (« point 2) , piste
primary (s)
ensisijainen
print (v)
tulostaa
print command (s)
tulostuskomento
printer (s)
tulostin, kirjoitin (vanhahko)
printer font (s)
tulostusfontti kts. screen fontfont)
priority (s)
tärkeys, tärkeysjärjestys, prioriteetti
(1) probe (v)
1 tunnistaa tietokoneeseen kytketyt laitteet tai tietyn laitteen tyyppi: tunnistaa,
2 luodata
(2) probe (s)
luotain (» anal probe)
problem (s)
ongelma
procedure (s)
aliohjelma (« program~ function)
(1) process (s)
prosessi
(2) process (v)
käsitellä
processor (s)
1 = microprocessor. (elektroniikka, tietokoneet) a. , bohjelma tai muu väline, joka suorittaa sille annettua ohjelmaa: suoritin, käsittelijä (» XSLT-processor~ interpreter, virtual machine)
profile (s)
profiili, käyttäjäprofiili
program (s)
1 ohjelma,
2 tietokoneohjelma (esp)
progress indicator (s)
edistymisen ilmaisin (« indicator)
(1) prompt (s)
kehote
(2) prompt (v)
kehottaa
property (s)
ominaisuus
proprietary (s)
1  a. yksityinen, yksityisomistuksessa oleva, omisteinen, b. suljettu, c. suojattu
protocol (s)
yhteyskäytäntö, käytäntö
provide (s)
1 tarjota,
2 kattaa (Debian)
proxy (s)
välityspalvelin, välipalvelin
PS/2 mouse (s)
PS/2-hiiri
pseudoparallelism (s)
(rinnakkaislaskenta) näennäinen rinnakkaisuus
public domain (s)
public domain kts. public domain software
public domain software (s)
rajoitukseton vapaaohjelma kts. public domain
purge (s)
1  atarpeettomaksi katsotun kokonaisuuden poistaminen: siivota, b. (yksittäisen kohteen kohdalla) siivota pois,poistaa; temporary file purged - väliaikaistiedosto siivottu pois
pwd (s)
nykyinen hakemisto
queue (s)
jono
race condition (s)
(rinnakkaislaskenta) kilpailutilanne
radio button (s)
valintanappi
RAM (s)
käyttömuisti
RAM disk (s)
muistilevy, näennäislevy (« disk)
random access memory (s)
= RAM.
range (s)
1 alue,
2  a. lukualue, b. arvoalue
read only memory (s)
= ROM.
read-only (a)
kirjoitussuojattu
(1) read (v)
lukea
(2) read (a)
luettu
ready (s)
1 valmis,
2 suoritusvuoroa odottava
(1) real time (s)
1 reaaliaika,
2 seinäkelloaika
(2) real time (a)
reaaliaikainen
really (s)
varmasti; Do you really want to...? -- Haluatko varmasti...?
(1) reboot (v)
käynnistää tietokone uudelleen, tehdä uudelleenkäynnistys (« boot)
(2) reboot (s)
uudelleenkäynnistys (« boot)
receiver (s)
vastaanottaja
recent files (s)
(valikossa) viimeaikaiset tiedostot (« file)
recipient (s)
vastaanottaja
recovery (s)
toipuminen
recursive (a)
rekursiivinen
reference (s)
1  a. viite (~ lähdeviite) , b. viittaus,
2 näyte henkilön tai yrityksen tekemästä työstä, projektista tai tuotteesta, tai tietyllä välineellä tehdystä asiasta: työnäyte, referenssi
refresh (s)
1  a. päivittää (yleisesti) , bkuvan piirtäminen uudelleen näyttölaiteessa: (näyttölaite) virkistää kts. refresh rate
refresh rate (s)
virkistystaajuus
regular expression (s)
säännöllinen lauseke, säännöllinen ilmaus (« expression) §
§ Yleisesti expression olisi ilmaus, mutta myös lauseketta näkyy käytettävän hyvin paljon, kenties jopa enemmän kuin ilmausta, myös matematiikassa ja kielitieteessä, josta termi tulee. Tosin eri yliopistojen ja luennoitsijoiden välillä näkyy olevan eroja.
relation (s)
1 kahden tietokantataulun välinen suhde, joka määritellään yleensä yhden taulun kentän viittauksella toisen taulun avaimeen: (tietokannoissa) relaatio,
2 suhde
relational database (s)
tietokanta, joka koostuu tietokantatauluista (table), joiden välillä vallitsee relaatioita. Relaatiot määritellään taulujen avainkenttien ja niitä vastaavien muissa tauluissa olevien kenttien avulla.: relaatiotietokanta kts. table, key, primary key, relation (« database)
(1) release (v)
=publish, announce. julkaista
(2) release (s)
1  a. julkaisu, b. julkaisuversio, levitysversio (« version) , versio
reliability (s)
luotettavuus
relocation (s)
uudelleensijoitus
remote disk (s)
tietoverkossa olevassa tietokoneessa oleva kiintolevy tai muu muistiväline, joka on jaettu verkkoon siten, että muut verkkoon kytketyt tietokoneet voivat käyttää sitä: etälevy
remote end (s)
etäpää
remote procedure call (s)
ohjelmoinnissa käytetty tekniikka, jonka avulla ohjelma voi tehdä proseduurikutsuja verkon yli siten, että kutsurajapinta näyttää melko samalta kuin paikallisissakin kutsuissa: etäproseduurin kutsu
rename (v)
uudelleennimetä, nimetä uudelleen
render (v)
grafiikan tai fontin saattaminen näytettävään muotoon näyttölaitteelle tai kuvatiedostoon; erityisesti kolmiulotteisen grafiikan tuottaminen: piirtää, hahmontaa (TSK)
(1) replicate (v)
toisintaa,monistaa,kopioida
(2) replicate (s)
toisinto,kopio
repository (s)
1 (yleisesti) varasto,
2  avarasto, jossa tiedostojen versioita ylläpidetään: versionhallinnan varasto,varasto, b. versionhallinta (yksinkertaisemmin) ,
3 tiedostovarasto, joka toimii käyttöjärjestelmän ohjelmapakettien asennuslähteenä: (Debian,Ubuntu) asennuslähde (~ package source)
reset (v)
1  a. palauttaa alkuarvot, palauttaa oletusarvot, b. (painikkeessa) oletukset
resizing button (s)
koonmuuttopainike
resolution (s)
1 lopputulos,
2 selvitys (» address resolution)
resolve (v)
selvittää
response (s)
1 vaste, vasteaika,
2 vastausaika,
3 läpimenoaika
resume (v)
jatkaa
reuse (v)
käyttää uudelleen
right join (s)
(tietokantahaku) oikea liitos (« join 1)
rip (v)
CD- tai DVD-levyn ääni- tai videoraitojen lukeminen ja kopioiminen tiedostoksi: kaapata, kopioida, lukea
ripper (s)
ohjelma, jolla luetaan CD- tai DVD-levyn ääni- tai videoraitoja ja kirjoitetaan ne tiedostoiksi: kaappain, kopioija
ROM (s)
lukumuisti
root (s)
1 järjestelmän ylin kansiotaso: juurikansio (KDE, Gnome) (« directory, folder) , juuri, juurihakemisto (epäsuositeltava) ,
2  a. = administrator. erityisesti UNIX- ja GNU/Linux-käyttöjärjestelmissä oleva erityisaseman omaava käyttäjätunnus (aina 'root'), jolla on käyttöjärjestelmään kaikki oikeudet. 'root' ei ole varsinaisesti henkilöity keneenkään, vaan on paljolti järjestelmän sisäinen tunnus: pääkäyttäjä,root, bhenkilö, jolla on root-oikeudet: pääkäyttäjä
root partition (s)
levyosio, jolla juurikansio sijaitsee: juuriosio (« partition)
root privileges (s)
pääkäyttäjän oikeudet
round trip time (s)
1 vastausaika,
2 läpimenoaika
(1) route (s)
reitti
(2) route (v)
reitittää kts. routing
router (s)
tietoverkkojen rakentamisessa käytetty laite, joka reitittää tietoa aliverkosta toiseen: reititin kts. routing
routing (v)
tietoverkossa lähetetyn tiedon välittäminen aliverkosta toiseen vastaanottajan osoitteen perusteella: reititys
routing rules (s)
reitityssäännöt
row (s)
rivi
RPC (s)
= remote procedure call.
RSS-feed (s)
uutistoimiston tai sanomalehden tarjoama uutisotsikkojen jakelupalvelu: RSS-uutissyöttö, RSS-syöttö, RSS-uutislähde (~ newsfeed)
RSS aggregator (s)
asiakasohjelma, joka kerää uutisia useista käyttäjän määrittelemistä RSS-syötöistä. Uutisten näyttöohjelma/selain on usein, muttei aina integroitu itse kerääjään.: RSS-kerääjä, RSS-kokoaja
ruler (s)
1  a. mitta, mittanauha, b. viivain
(1) run (v)
1  a. suorittaa, (painikkeessa) suorita (imp.), b. ajaa,
2 käynnistää
(2) run (s)
ajo
running (s)
suorituksessa oleva
running total (s)
lukujonosta laskettu lukujono, joka koostuu kuhunkin kohtaan saakka kertyneistä summista: kertyvä summa, juokseva summa
SAN (s)
= storage area network.
sans serif (s)
fontti, jonka merkkien viivoissa ei ole päätteitä. Esim. Helvetica: groteski, groteskifontti, pääteviivaton fontti
sample rate (s)
näytteenottotaajuus (« rate)
save (v)
tallentaa
save file dialog (s)
tiedostontallennusikkuna (« file dialog)
(1) scan (v)
skannata
(2) scan (s)
skannauksen lopputulos: skannaus, skannattu ...
scanner (s)
kuvanlukija, skanneri (epämuod)
scheduling (s)
prosessien ja niiden säikeiden suorituksen jakaminen aikaviipaleisiin moniajokäyttöjärjestelmässä: (tekninen) skedulointi, vuorottaminen
scheduler (s)
moniajokäyttöjärjestelmän ohjelma, joka jakaa aikaviipaleita prosessien ja niiden säikeiden suoritusta varten: (tekninen) skeduloija, vuorotin
scope (s)
1  a. alue, b. (esim. muuttujanimien) näkyvyysalue, c. tarkastelualue,
2  (lyhenne) a. =telescope. kaukoputki, b. =microscope. mikroskooppi
score (s)
1 pisteytys,
2 (pelissä) pisteet
screen font (s)
näyttöfontti kts. printer fontfont)
script (s)
1  atulkattavalla ohjelmointikielellä tehty tietokoneohjelma: ohjelma (« program~ macro) , skripti (epämuod) , btulkattava komentokielinen ohjelma, joka ei tyypillisesti sisällä tavanomaisia ohjelmarakenteita kuten silmukoita tai käyttäjän määrittelemiä funktioita: komentosarja, ctiedosto, jonka sisältö muodostaa tulkattavan komentokielisen ohjelman: komentotiedosto kts. command line interpreter, shellfile) ,
2 käsikirjoitus
scriptlet (s)
1  a. = applet. tulkattavalla ohjelmointikielellä tehty tietokoneohjelma: sovelma (~ script) , bkomentokielinen sovelma: komentosarjasovelma
scroll (v)
vierittää
scroll bar (s)
vierityspalkki
section (s)
1  a. luku kts. chapterb. (lakiteksti, Raamattu) jae,
2 tekstiasiakirjoissa käytettävä muotoilun tekninen rakenne, jossa voidaan mm. vaihtaa palstoitusta: osa
seek (v)
1  atiedostojen käsittelyssä operaatio, jolla siirretään luku- tai kirjoituskohta tiettyyn sijaintiin tiedostossa: (tekninen) osoittaa, bsiirtyminen tallennusvälineellä, kuten kiintolevyllä, tiettyyn paikkaan, kuten toiselle uralle: hakea kts. seek time ,
2 etsiä, hakea
select (v)
valita
semaphore (s)
kaksiarvoista tilaa ilmaiseva väline: lippu, (tekninen) semafori
semicolon (s)
puolipiste
sentinel (s)
(tietorakenteissa) lopetusalkio
separate (v)
erottaa
separator (s)
yleensä merkkijonon tai luettelon eri kenttiä erottava merkki, kuten pilkku, välilyönti tai sarkainmerkki: erotin
sequence (1)
a sarja, jono,
b järjestys
sequential (a)
peräkkäinen, peräkkäis-
sequential program (s)
peräkkäisohjelma
serial mouse (s)
sarjahiiri (« mouse)
serif (s)
fontti, jonka merkkien viivoissa on päätteet. Esim. Times Roman: antiikva, antiikvafontti, pääteviivallinen fontti
server (s)
1  aohjelma, joka palvelee samassa tai toisissa tietokoneissa ajettavia asiakasohjelmia tietyn asian suorittamiseen: palvelin kts. client (« ohjelma) , palvelinohjelma, btietoverkkoon liitetty tietokone, jossa on yksi tai useampia palvelinohjelmia, jotka palvelevat muissa tietokoneissa toimivia asiakasohjelmia: palvelin kts. client (« tietokone) , palvelintietokone
service pack (s)
korjauspaketti
servlet (s)
palvelinsovelma (« applet)
set up (s)
ottaa käyttöön, tehdä alkuasetukset
shadow password (s)
salasana, joka on tietoturvasyistä tallennettu erilliseen /etc/shadow-tiedostoon, johon vain pääkäyttäjällä (root) on lukuoikeus, kaikkien luettavissa olevan /etc/passwd-tiedoston sijaan: varjosalasana (« password)
shadow RAM (s)
varjomuisti (« RAM)
shape (s)
1  a. (kaavioissa) symboli, kuvio, b. hahmo
shared (a)
jaettu; jaettu muisti, yhteiskäyttöinen
sharing (s)
yhteiskäyttö
shareware (s)
maksullinen julkisohjelma
sheet (s)
1 (taulukkolaskentaohjelmassa) taulukko,
2 arkki (paperi),
3 lakana,
4  a. (pelti-)levy, b. ohut metallilevy
shell (s)
1  a. (xterm, konsole, jne.) komentoikkuna, b. komentorivi, komentokehote (Windows) ,
2 ohjelma joka tulkkaa komentoriviltä annettuja tai komentotulkkiohjelmasta luettuja komentoja: komentotulkki,
3 (tekninen) kuori
shortcut key (s)
= accelerator key. pikanäppäin (~ hot key)
signal (s)
signaali
signature (s)
allekirjoitus
single click (s)
kertanapsautus
sink (s)
kohde, johon lähteestä tulevat objektit siirtyvät: kaivo,kohde kts. source
site map (s)
sivustokartta, sivukartta
skripti (s)
(sisäisestä komentosarjasta) komentosarja (« program) , (tiedostoon talletettu komentosarja) komentotiedosto (« program)
slash (s)
/-merkki: kauttaviiva, vinoviiva
sleep (s)
1 nukkua,
2 nukahtamiskäsky
small caps (s)
kapiteeli
smiley (s)
hymiö (« emoticon)
SMP (s)
kts. symmetric multiprocessor
snap (v)
piirto-ohjelmissa tai muussa objektien asettelussa kohdistuksen lukittuminen ruudukkoon, apuviivoihin tai muiden objektien reunoihin: kohdistaa (OOo, Windows) (» snap to grid) , napsahtaa, loksahtaa
snap to grid (expr)
kohdista ruudukkoon, napsahda ruudukkoon kts. gridsnap)
snapshot (s)
tilannevedos, vedos
socket (s)
1 resurssi, jonka avulla voidaan kommunikoida toisessa prosessissa tai tietokoneessa olevaan vastinpistokkeeseen: (UNIXissa) pistoke§,
2 (sähkölaitteissa) vastake
§ Ei vastake. Vastake edellyttäisi pistoke-vastake -paria, mutta (teknisesti) pistokkeita on vain yhdenlaisia. Kuuntelevaa bind()-funktiolla osoitteeseen sidottua ja accept()-funktiota kutsuvaa pistoketta olisi ajatuksellisesti mielekästä kutsua vastakkeeksi ja connect()-pistoketta pistokkeeksi. Vastake ei myöskään ole kovin tunnettu sana ja pistoke-käännös on vakiintunut.
(1) sort (v)
1  asaattaa jotain yksiselitteisen lajitteluperusteen mukaiseen järjestykseen: (tietojenkäsittelyssä) lajitella kts. lajittelualgoritmibsaattaa jotain johonkin systemaattiseen järjestykseen: järjestää (yleisesti) , c. = order. epämääräistä tai epäsystemaattista järjestämistä: järjestellä
(2) sort (s)
tyyppi, laji
sort algorithm (s)
systemaattinen menetelmä lajittelun suorittamiseen: lajittelualgoritmi; algoritmi
sort key (s)
tietokenttä, jonka mukaan lajittelualgoritmi suorittaa lajittelun: lajitteluavain
source (s)
1 = source code. §a. (yleisesti) lähde kts. destinationb
§ Usein alkukielisessä tekstissä on source code lyhennetty source. Tällöin voi harkita täsmentämistä.
source code (s)
tietokoneohjelman yleensä ihmisohjelmoijan tuottama ja suhteellisen ymmärrettävä, jollain ohjelmointikielellä kirjoitettu muoto, joka käännetään suoritinkohtaiseen suorituskelpoiseen muotoon käytetyn ohjelmointikielen mukaisella kääntäjällä: lähdekoodi kts. executable, binary code
space (s)
välilyöntimerkki, välilyönti, sanaväli (Debian)
space bar (s)
välilyöntinäppäin, välinäppäin (Debian)
space character (s)
välilyöntimerkki, välilyönti, tyhjämerkki (Debian)
spam (s)
roskaposti
specification (s)
määrittely
spellchecking (s)
oikeinkirjoituksen tarkistus (formal) , oikoluku
spelling (s)
1 oikeinkirjoitus (~ spellchecking) ,
2 tavaus kts. hyphen, hyphenation
spider (s)
= search agent, search robot.
spooler (s)
1  a. =spool. (tulostus) tulostusjono, bohjelma, joka jonottaa tiettyjä asioita: (yleisesti) jonottaja
spreadsheet (s)
laskentataulukko
spreadsheet application (s)
taulukkolaskentaohjelma
standby (s)
(virransäästöominaisuudet) valmiustila kts. suspend, hibernationmode)
start page (s)
WWW-sivu, joka WWW-selain on asetettu avaamaan käynnistettäessä: aloitussivu
startup messages (s)
käynnistysviestit
starvation (s)
nälkiintyminen
stdout (s)
UNIX- ja Linux-järjestelmissä oleva ohjelman käsittelemä tulostusvirta eli kohde, johon ohjelma voi tulostaa. Ajettaessa ohjelmaa pääteikkunassa, tulostuu oletustuloste näytölle, mutta se voidaan myös ohjata toiselle ohjelmalle sen oletussyötteeksi.: oletustuloste, vakiotuloste
stdin (s)
UNIX- ja Linux-järjestelmissä oleva ohjelman käsittelemä lähde, josta ohjelma voi lukea syötettä. Ajettaessa ohjelmaa pääteikkunassa, odottaa ohjelma syötettä käyttäjältä, mutta syöte voidaan saada myös toisen ohjelman oletustulosteesta.: oletussyöte, vakiosyöte
stderr (s)
UNIX- ja Linux-järjestelmissä oleva ohjelman käsittelemä tulostusvirta eli kohde, johon ohjelma voi tulostaa virhe- tai muita informatiivisia ilmoituksia, joita ei haluta tulostaa oletustulosteeseen: oletusvirhetuloste, vakiovirhetuloste
storage area network (s)
tallennusverkko
storage device (s)
massamuistilaite
streaming (s)
äänen tai videon toisto samanaikaisesti kun toistettavaa tietoa siirretään: virtaustoisto (TSK) , suoratoisto
string (s)
tietokoneohjelman käsittelemä jono merkkejä, joita ohjelma käyttää sen sisäiseen tarkoitukseen, tiedon esittämiseen ja välittämiseen muille ohjelmille tai käyttäjälle viestimiseen. Sisältö voi olla ihmisen ymmärrettävä, mutta usein ei.: merkkijono§
§ Merkkijonot merkitään ohjelmasta tai ohjelmointikielestä riippuen yleensä yksin- tai kaksinkertaisilla lainausmerkeillä. Kukin merkki on yleensä joko 8-, 16- tai 32-bittinen, riippuen merkkien koodauksesta. Merkkijonot sisältävät usein ohjelmasta riippuvia sisäisiä koodeja.
stub (s)
ohjelmoinnissa käytetty tekniikka, jossa usein automaattisesti generoidaan toimimaton rajapintatynkä, jolle täytyy ohjelmoida perintää käyttäen varsinainen toteutus: tynkä
subclass (s)
alaluokka
subject (s)
aihe
subnet (s)
tietoverkon hierarkkisesti jaettu osaverkko: aliverkko (« network)
subnet mask (s)
tietoverkkojen reitityksessä käytettävä peite, joka määrittelee aliverkon yhdessä sen osoitteen kanssa: aliverkon peite (« mask, bitmask)
subscribe (v)
tilata
subsection (s)
1  a. luku (« section) , b. alaluku
superclass (s)
kantaluokka (käytetyin) , yläluokka
supported hardware (s)
tuetut laitteet (« hardware)
suspend (s)
(virransäästöominaisuudet) keskeytystila kts. standby, hibernationmode)
swap (s)
= virtual memory. näennäismuisti, = paging. (tekninen) sivutus
swap file (s)
tiedosto, jota käytetään näennäismuistina: näennäismuistitiedosto (« file)
swap partition (s)
kiintolevyosio, jota käytetään näennäismuistina: näennäismuistiosio (« partition)
swap space (s)
kiintolevystä tiedostona tai osiona varattu yhtenäinen alue jota käytetään näennäismuistina: näennäismuistialue
switch (s)
1 kytkin,
2 (komentoriviparametreissa) valinta, vipu (epäsuositeltava)
symmetric multiprocessor (s)
kts. SMP
synchronization (s)
synkronisointi, tahdistaminen
synonym (s)
synonyymi kts. thesaurus (« word)
system (s)
1 järjestelmä,
2  a. tietokone, b. tietokonelaitteisto,
3 käyttöjärjestelmä
system administrator (s)
kts. administrator
system bus (s)
laiteväylä (« bus)
system call (s)
systeemikutsu, käyttöjärjestelmäkutsu, käyttöjärjestelmän matalan tason ohjelmakutsu: järjestelmäkutsu
system programs (s)
varusohjelmistot
system requirements (s)
1  a. vaatimukset, b. (laitteisto) laitteistovaatimukset
system tray (s)
järjestelmän paneelissa oleva alue, jossa on erilaisia ilmoituskuvakkeita: ilmoitusalue
tab (s)
1 sarkain,
2 ohjausmerkki, joka siirtää tekstin seuraavaan sarkaimeen. ASCII-merkistössä ^i (ctrl-i): sarkainmerkki,
3 selaimissa ja valintaikkunoissa oleva ikkunaelementti, joka mahdollistaa useiden sivujen helpon hallinnan: välilehti
table (s)
1 (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) taulukko,
2 relaatiotietokannoissa keskeinen olio, joka koostuu vakiomittaisista riveistä ja sarakkeista. Sarakkeet eli kentät määrittävät riveille tallennettujen tietojen merkityksen.: (tietokanta) taulu kts. column, field, row
tablet PC (s)
lehtiötietokone, paneelitietokone (TSK)
tag (s)
1 johonkin kiinnitetty ja oheen liitetty asia, joka merkitsee jotain ylimääräistä: (yleisesti) a. merkki, b. merkintä, c. merkkaus, d. leima (» aikaleima) ,
2 (fyysinen, ei tietojenkäsittelyssä) apaperi- tai muoviliuska: lappu (» hintalappu) , bliima-aineella kiinnitetty lappu: tarra,
3  amerkki, jonka perusteella merkattu teksti muotoillaan tietyllä tavalla: muotoilumerkki§bkun kyseessä voi olla yhtä merkkiä pidempi merkkijono: muotoilukoodi; HTML-muotoilukooditc. muotoilutunnus (Adobe) ,
4 tunniste,
5  a. kenttä, btietokentän arvon merkitykseen viittaava kenttä nimikenttä-arvokenttä -pareissa: nimikenttä,
6 tägi (epämuodollinen)
§ Merkillä yleensä viitataan yksittäiseen merkkiin, ei merkkijonoon, joten merkki-käännöstä voi olla huono käyttää monimerkkisistä koodeista.
tagged PDF (s)
muotoilutunnuksellinen PDF (Adobe)
task (s)
1 tehtävä,
2 (moniajo) prosessi, tehtävä
team (s)
1  a. (ohjelmistokehittäjien) kehitysryhmä, b. tiimi (epämuodollinen) , c. = working group. työryhmä,
2 joukkue
tell (s)
tiedostojen käsittelyssä operaatio, joka kertoo nykyisen luku-/kirjoituskohdan tiedostossa: tell-operaatio kts. seek 1
template (s)
1 malli, malline (Wikipedia) ,
2 (asiakirjoissa) pohja,malli,mallipohja (julkaisualalla)
temporary (s)
väliaikainen, tilapäinen
temporary file (s)
väliaikaistiedosto, tilapäistiedosto
text cursor (s)
kohdistin (« cursor)
thesaurus (s)
synonyymisanakirja kts. synonym
thrashing (s)
(rinnakkaislaskenta) ruuhkautuminen
thread (s)
säie
thread of control (s)
suoritussäie (« thread)
throughput (s)
suoritusteho, läpimenotiheys, läpäisy
thumbnail (s)
pikkukuva, pienoiskuva
tilde (s)
~-merkki: aaltoviiva, tilde
(1) time (s)
aika
(2) time (v)
1 tapahtuman keston mittaaminen: ottaa aika,
2 määrätä tapahtuman ajankohta: ajastaa (~ timing)
timeout (s)
aikakatkaisu
time-out (s)
(~ timeout)
time sharing (s)
osituskäyttö
time slice (s)
osituskäytössä prosessille ajastettu suoritusjakso, jonka ajan prosessia suoritetaan, kunnes aika-annoksia annetaan vuorostaan muille prosesseille: aika-annos
timer (s)
ajastin
(1) timing (s)
teon suorittaminen tiettynä ajankohtana: ajoitus§; timing of your arrival was excellent - saapumisesti ajoitus oli erinomainen
§ huomaa, että ei sisällä intentionaalisuutta kuten ajastaminen, vaan viittaa lopputulokseen
(2) timing (v)
tapahtuman ajankohdan määrääminen : ajastus
title (s)
1  a. (teoksen) nimi, b. asiaotsikko, pääotsikko, otsikko,
2 (henkilön) a. arvonimi, b. asema, c. ammatti, d. (yleisesti) nimike
toolkit (s)
1 kokoelma yleensä teknisiä työkaluohjelmia: työkalupakki,
2 = library. (ohjelmointi) ohjelmointikirjasto (esp)
touchpad (s)
kosketuslevy
(1) track (s)
1 (musiikkilevyllä, CD:llä) kappale,
2  a. ura, b. raita (» sound track)
(2) track (v)
1 seurata,
2 jäljittää
tradeoff (s)
etujen ja haittojen tasapainottaminen: tasapainottaminen
transaction (s)
tapahtuma, transaktio
transition (s)
1 siirtymä,
2 ylikulku
transparent (a)
1  a. läpinäkyvä, b. läpikuultava,
2 tuntumaton
tray (s)
CD-kelkka, jolle CD-asemaan laitettava levy asetetaan: (CD-asema) kelkka
trojan horse (s)
ohjelma, johon on kätketty yleensä vahinkoa tekevä toiminto: troijalainen, Troijan hevonen
turnaround time (s)
vastausaika, läpimenoaika
tuple (s)
1  aäärellisen pituinen järjestetty lista: (yleisesti) monikko, tupletti, bmonikko, jossa on määrätty määrä alkioita: yksikkö, 1-monikko; kaksikko, 2-monikko; kolmikko, 3-monikko; nelikkö, 4-monikko, jne.
umount (s)
= unmount. UNIX-käsky ja toiminto, joka poistaa muistivälineen tai verkkolevyn käyttöjärjestelmän hallinnasta. Koska umount pakottaa odottavan tiedon kirjoittamisen muistivälineelle ja käyttöjärjestelmä ei muutenkaan osaa odottaa laitteiden yht'äkkistä poistamista, on irrottaminen välttämätöntä ennen laitteen fyysistä irrottamista.: irrottaa kts. mount
unary (s)
unaarinen, unäärinen
undo (v)
1  a. kumota, b. (nk. undo-toiminnossa) kumoa (imp.)
unique (a)
1 yksikäsitteinen,
2 ainutlaatuinen
UNIX (s)
AT&T;:n 1960- ja 70-luvuilla kehittämä käyttöjärjestelmä, josta on suuri määrä muunnelmia (Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, jne.) ja johon myös vapaat käyttöjärjestelmät, kuten GNU/Linux ja FreeBSD perustuvat. Nimi UNIX on The Open Group -yrityksen omistama kaupallinen tavaramerkki.: UNIX§
§ Kts. Wikipedia: UNIX
unmount (v)
= umount. irrottaa kts. mount
unread (a)
lukematon
unsubscribe (v)
peruuttaa tilaus
unsupported (a)
tukematon
(1) update (v)
päivittää
(2) update (s)
päivitys
(1) upgrade (v)
päivittää
(2) upgrade (s)
päivitys
upload (v)
kopioida [johonkin]; kopioida palvelimelle, ladata [johonkin]; ladata kameraan
upper case (s)
isot kirjaimet, suuraakkoset, versaali (Korpelan suositus) (« case)
URL (s)
1 kun URL viittaa Internet-osoitteeseen: verkko-osoite, URL-osoite,
2 kun URL voi viitata verkko-osoitteen lisäksi muunkinlaisiin resursseihin: URL, URL-osoite
unsolicited email (s)
= spam.
usability (s)
tietokoneohjelmien helppokäyttöisyys: käytettävyys§
§ Ei sama kuin esteettömyys, joka viittaa erityisesti vammaisille tarkoitettuihin erikoistoimintoihin.
USB memory stick (s)
USB-muistitikku, muistitikku (« memory stick)
user account (s)
1  atietojärjestelmässä olevat tiedot, jotka mahdollistavat järjestelmän käyttämisen tietyllä identiteetillä. Käyttäjätiliin tyypillisesti liitetään käyttäjän nimi, yhteystiedot, kotikansio, sähköpostilokero ja muita resursseja, sekä käyttöoikeudet tietojärjestelmän eri osiin: käyttäjätili, tili, käyttäjätunnus (« account) §bkäyttäjätilin tunniste: käyttäjätunnus (erityisesti) §
§ Yleensä käyttäjätilillä viitataan tilin nimeen eli käyttäjätunnukseen. Tili on harhaanjohtavan monikäsitteisenä sanana epäluonteva, joten sen käyttöä ei suositella.
§§ On vakiintunutta ja siksi yleensä luontevampaa puhua käyttäjätunnuksesta tarkoitettaessa tiliä.
user id (s)
1  a. = username. käyttäjätunnus (yleisesti) , bkäyttäjätunnuksen numeerinen tunniste UNIX-järjestelmissä: (UNIX) käyttäjänumero (~ username)
user interface (s)
käyttöliittymä
username (s)
= user id, user identifier. käyttäjän identiteetin määrittelevä nimi: käyttäjätunnus
user profile (s)
käyttäjäprofiili
utilization (s)
määrä, kuinka paljon laitetta tai tietojärjestelmää käytetään suhteessa sen kapasiteettiin: käyttöaste
vector font (s)
vektorifontti kts. bitmap fontfont~ TrueType font, Type I font)
vendor (s)
1 laitetoimittaja,
2 myyjä
verbose (s)
monissa ohjelmissa valinta, joka määrää kuinka yksityiskohtaista tietoa ohjelma tulostaa tai näyttää: yksityiskohtainen, monisanainen
version (s)
versio
version requirement (s)
(paketinhallinta) versioriippuvuus
(1) view (s)
1 näyttö,
2 näkymä
(2) view (v)
1  a. näytä, b. katso,
2 selaa
viewer (s)
1  a. katselin, näyttäjä (yleisesti) , b. (kun näyttää tekstiä, sivuja, tms) selain
virtual (s)
näennäinen
virtual console (s)
virtuaalikonsoli (« console) , näennäiskonsoli
virtual local area network (s)
= VLAN. verkko, joka näkyy tietokoneelle paikallisverkkona, mutta joka todellisuudesta koostuu etäverkon avulla hajautetuista osista: virtuaalinen lähiverkko, virtuaalilähiverkko (« network~ virtual private network, local area network)
virtual memory (s)
näennäismuisti
virtual package (s)
ohjelmapaketti, joka ei itsessään sisällä mitään vaan määrittelee vain riippuvuudet, jotka aiheuttavat tietyn pakettijoukon asentamisen: (paketinhallinta) näennäispaketti
virtual private network (s)
= VPN. verkko, joka näkyy tietokoneelle yksityisenä paikallisverkkona, mutta joka todellisuudesta koostuu etäverkon avulla hajautetuista osista: virtuaalinen yksityisverkko (« network~ virtual local area network, local area network)
virus alert (s)
virusvaroitus
virus hoax (s)
virushuijaus, virusvalhe, huijausvaroitus
virus protection (s)
virusten torjunta
VLAN (s)
= virtual local area network.
volume (s)
1  a. taltio, b. levy,
2 äänenvoimakkuus,
3 tilavuus, koko,
4 nide, teos,
5 vuosikerta
VPN (s)
= virtual private network.
vulnerability (s)
järjestelmässä oleva ominaisuus, joka mahdollistaa hyväksikäytön: (tietoturva) haavoittuvuus kts. exploit
waiting time (s)
odotusaika
wakeup (s)
signaali, jonka prosessori tai ohjelma vastaanottaa herätäkseen unitilasta: herätyskäsky
WAN (s)
kts. wide area network
warm boot (s)
uudelleenkäynnistys siten, että tietokoneen sähköt ovat koko ajan päällä. Esim. Ctrl+Alt+Del: lämmin käynnistys
web (s)
= WWW. WWW, verkko, (epämuodollinen) web
web address (s)
WWW-osoite
web browser (s)
ohjelma, jonka avulla selataan WWW-sivuja eli luetaan niitä ja navigoidaan niiden välillä hyperlinkkejä käyttäen: WWW-selain kts. webbrowser) , web-selain
web hotel (s)
palveluyritys, joka ylläpitää palvelimia, joihin asiakkaat voivat asentaa omia WWW-palvelujaan: WWW-hotellipalvelu, WWW-hotelli
webmail (s)
ohjelmisto tai palvelu, joka mahdollistaa sähköpostin lukemisen WWW-pohjaisella käyttöliittymällä, erityisesti jos tämä on vain yksi tarjottu liittymä sähköpostin lukemiseen: WWW-sähköposti
webmaster (s)
sivustovastaava, WWW-vastaava
web font (s)
selainfontti (« font)
web log (s)
= blog, web diary.
web page (s)
verkkosivu, WWW-sivu kts. webpage)
web robot (s)
= search agent, search robot, spider.
web service (s)
1  a. = web site. tietoverkossa oleva, erityisesti WWW:n avulla käytettävä palvelu: WWW-palvelu, verkkopalvelu, bWWW-pohjainen sovellusohjelmien käyttämä palvelu: (erityisesti) WWW-sovelluspalvelu
web site (s)
verkkosivusto, sivusto, web-sivusto, WWW-sivusto kts. web
whitespace (s)
merkkien välissä oleva tyhjä tila: tyhjä tila, tyhje
whitespace character (s)
merkki, joka ilmaisee tyhjää tilaa: välilyöntimerkki, sarkainmerkki tai rivinvaihtomerkki: tyhje, tyhjemerkki, tyhjätilamerkki
wide area network (s)
etäverkko
wide character (s)
merkki, jonka esittämiseen käytetään enemmän kuin 8 bittiä (kuitenkin aina saman verran), yleensä 16 tai 32: leveä merkki
wide character string (s)
leveämerkkinen merkkijono, leveästi koodattu merkkijono kts. wide character
widget (s)
1  a. = window element. käyttöliittymäelementti (yleisesti) , b. (ikkunoissa) ikkunaelementti, ikkunavärkki (epämuodollinen)
wildcard (s)
merkki, joka voidaan esimerkiksi haussa samaistaa yhteen tai useampaan määräämättömään merkkiin: esimerkiksi * yleensä samaistetaan mielivaltaisen pituiseen jonoon mitä tahansa merkkejä, ? tasan yhteen merkkiin ja ilmaisulla [abc123] voidaan luetella vaihtoehtoiset merkit: jokerimerkki (KDE) , korvausmerkki
Wi-Fi certification (s)
Wi-Fi-merkintä, Wireless Fidelity -merkintä
window element (s)
= widget. käyttöliittymän rakenneosa, kuten painike, tekstiruutu, luetteloruutu tai valikko: käyttöliittymäelementti (» control)
window manager (s)
käyttöjärjestelmän ikkunointijärjestelmän alaisuudessa toimiva ohjelma, joka muodostaa ikkunoiden hallinnassa tarvittavat käyttöliittymät, kuten ikkunoiden yläpalkit ja reunukset, ja käsittelee muun muassa ikkunoiden siirtämisen ja useiden työpöytien hallinnan: ikkunakäsittelijä (yleisesti) (« manager) , ikkunaohjelma (KDE)
wired network (s)
langallinen verkko
Wireless Fidelity certification (s)
= Wi-Fi certification.
wireless local area network (s)
= WLAN. langaton lähiverkko (« local area network, network)
wizard (s)
1  a. ohjattu toiminto, toiminto, b. ohjatut asetukset
WLAN (s)
= wireless local area network.
word wrap (s)
rivitys
workflow (s)
työnkulku määrittää työhön kuuluvien tehtävien rakenteen, tekijät ja synkronisoinnin, kuinka tehtävien vaatima informaatio kulkee ja miten tehtäviä seurataan: työnkulku
working group (s)
yleensä hallinnollista työtä tekevä pysyvä tai tilapäinen ryhmä, joka keskustelee, päättää ja delegoi, mutta ei tee todellista työtä: työryhmä (~ team)
World Wide Web (s)
1  a. Internet (« network) , b. = web, WWW. WWW, verkko, web
WWW (s)
= web, World Wide Web. WWW, verkko, web
WYSIWYG (s)
What you see is what you get: näköisnäyttö§
§ Kannattaa yleensä pyrkiä kääntämään jotenkin toisin sanoin.
X (s)
= X Window System.
XML (s)
XML, XML-kieli
X Window System (s)
X Window System, X-ikkunointijärjestelmä
X11 (s)
= X Window System.
you (s)
englannin kielen passiivimuoto:
zoom (s)
1  a. zoomaus, b. suurennus
zoom in (s)
1  (« zoom) a. (asiakirja) lähentää§b. (optiikka) suurentaa, kasvattaa suurennusta
§ Tätä suomennosta käytetään yleensä, koska suurentaminen viittaisi asiakirjan skaalaamiseen eli mittojen muuttamiseen, kun taas lähentämisellä pyritään viittaamaan vain asiakirjan tarkastelua suurempana.
zoom out (s)
1  kts. zoom inzoom) a. (asiakirja) loitontaa, b. (optiikka) pienentää, vähentää suurennusta